Steinmetz, Haring, Gurman & Co.

גאים לשוב ולהשתתף שנה נוספת בפורום בכירי שוק ההון והפיננסים לשנת 2023, בחסות Duns 100 – דירוג החברות המובילות בישראל

SHG פברואר 19 2023

במסגרת הפורום דנו בכירי הענף בנושאים השוטפים המעסיקים את מרביתנו – גל התייקרויות במשק ועליית הריבית המשפיעה על כולנו, ההאטה בפעילות ענפי ההייטק והנדל"ן, פעילות ענף האשראי החוץ בנקאי, השינויים ברמת הסיכון של ענפים נבחרים והאתגרים לשנת 2023 – בלימת האינפלציה אל מול השלכות העלאות הריבית, אופן טיפול הממשלה החדשה באתגרים הכלכליים והשלכות המהפכה המשטרית על כלכלת ישראל.
תודה על פורום מרתק, ושמחנו להשתתף 🫱🏻‍🫲🏽
כן ירבו!

Related articles

מים שקטים חודרים עמוק – אנו מבקשים לברך את מקורות – Mekorot, חברת המים הלאומית ולקוח המשרד, בהתקשרות בחמישה הסכמים חדשים

גם בימים בהם דבר לא מובן מאליו, השלים משרדנו ליווי של סבב גיוס A מוצלח שבו גייסה MDi-Health סך כולל של 20 מיליון דולר

משרדנו שמח לבשר שרשת Alliott Global Alliance, בה משרדנו חבר, זכתה להיכלל בדירוג קבוצת האיכות העליונה בדירוג רשתות משרדי עורכי הדין הבינלאומיות.